รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 36.18 36.18 28.00 28 26.93 26.93 36.17 36.17 31.82 31.82
2561 42.98 6.8 23.00 -5 30.05 3.12 38.25 2.08 33.57 1.75
2562 43.17 0.19 24.58 1.58 29.90 -0.15 37.29 -0.96 33.74 0.17
กราฟ