รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 38.89 38.89 28.44 28.44 29.25 29.25 24.69 24.69 30.32 30.32
2561 49.88 10.99 28.50 0.059999999999999 37.55 8.3 32.00 7.31 36.98 6.66
2562 43.70 -6.18 23.50 -5 27.53 -10.02 24.75 -7.25 29.87 -7.11
กราฟ