รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 48.25 35.00 45.25 26.88 38.85
2560 37.20 -11.05 32.00 -3 33.10 -12.15 22.50 -4.38 31.20 -7.65
2561 40.58 3.38 18.33 -13.67 23.33 -9.77 24.17 1.67 26.60 -4.6
2562 55.08 14.5 27.50 9.17 27.33 4 28.33 4.16 34.56 7.96
กราฟ