รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.25 23.33 34.95 25.00 31.38
2560 22.38 -19.87 35.00 11.67 26.75 -8.2 18.75 -6.25 25.72 -5.66
2561 60.44 38.06 36.25 1.25 41.38 14.63 27.50 8.75 41.39 15.67
2562 46.55 -13.89 31.00 -5.25 31.10 -10.28 32.50 5 35.29 -6.1
2563 48.30 1.75 25.00 -6 29.75 -1.35 29.00 -3.5 33.01 -2.28
กราฟ