รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.44 31.25 35.75 23.75 33.80
2560 49.00 4.56 50.00 18.75 50.50 14.75 42.50 18.75 48.00 14.2
2562 30.75 30.75 15.00 15 33.75 33.75 12.50 12.5 23.00 23
2563 60.00 29.25 35.00 20 38.93 5.18 31.25 18.75 41.30 18.3
กราฟ