รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.42 26.67 35.00 20.83 31.98
2560 40.25 -5.17 27.50 0.83 28.50 -6.5 22.50 1.67 29.69 -2.29
2561 46.63 6.38 26.25 -1.25 35.13 6.63 32.50 10 35.13 5.44
2562 41.88 -4.75 20.00 -6.25 25.00 -10.13 28.75 -3.75 28.91 -6.22
2563 48.55 6.67 28.00 8 31.27 6.27 37.00 8.25 36.21 7.3
กราฟ