รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.19 31.88 35.44 22.81 35.08
2560 39.30 -10.89 26.50 -5.38 33.30 -2.14 26.50 3.69 31.40 -3.68
2561 47.60 8.3 32.00 5.5 36.70 3.4 30.00 3.5 36.58 5.18
2562 60.50 12.9 26.67 -5.33 34.17 -2.53 27.50 -2.5 37.21 0.63
กราฟ