รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.38 27.08 36.42 27.29 34.29
2560 43.94 -2.44 35.33 8.25 37.50 1.08 26.67 -0.62 35.86 1.57
2561 49.88 5.94 23.75 -11.58 36.13 -1.37 31.25 4.58 35.25 -0.61
2562 39.16 -10.72 23.68 -0.07 28.32 -7.81 23.82 -7.43 28.75 -6.5
กราฟ