รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 59.50 35.00 42.00 30.00 41.63
2560 37.33 -22.17 23.89 -11.11 27.78 -14.22 25.83 -4.17 28.71 -12.92
2561 43.56 6.23 25.00 1.11 30.38 2.6 30.00 4.17 32.24 3.53
2562 42.25 -1.31 19.17 -5.83 28.92 -1.46 26.67 -3.33 29.25 -2.99
กราฟ