รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.43 30.91 33.32 22.95 33.15
2560 34.21 -11.22 24.44 -6.47 30.33 -2.99 28.33 5.38 29.33 -3.82
2561 39.13 4.92 18.50 -5.94 26.60 -3.73 24.75 -3.58 27.25 -2.08
2562 38.79 -0.34 30.00 11.5 33.47 6.87 26.62 1.87 32.22 4.97
กราฟ