รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 38.11 23.75 33.09 25.31 30.07
2560 39.37 1.26 31.80 8.05 36.84 3.75 28.70 3.39 34.18 4.11
2561 49.40 10.03 27.33 -4.47 37.10 0.26 30.00 1.3 35.96 1.78
2562 49.65 0.25 27.69 0.36 35.85 -1.25 27.88 -2.12 35.27 -0.69
2563 44.45 -5.2 31.00 3.31 42.28 6.43 31.50 3.62 37.31 2.04
กราฟ