รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.28 40.00 36.85 25.50 36.16
2560 46.00 3.72 33.93 -6.07 36.93 0.079999999999998 24.29 -1.21 35.29 -0.87
2561 51.14 5.14 31.36 -2.57 42.45 5.52 37.95 13.66 40.73 5.44
2562 50.05 -1.09 29.55 -1.81 32.23 -10.22 27.95 -10 34.95 -5.78
2563 49.11 -0.94 22.78 -6.77 31.16 -1.07 26.11 -1.84 32.29 -2.66
กราฟ