รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.32 37.27 36.59 27.05 36.31
2560 41.66 -2.66 30.25 -7.02 36.28 -0.31 25.25 -1.8 33.36 -2.95
2561 53.40 11.74 28.81 -1.44 33.88 -2.4 30.83 5.58 36.73 3.37
2562 47.27 -6.13 30.24 1.43 32.89 -0.99 26.31 -4.52 34.18 -2.55
2563 49.23 1.96 26.00 -4.24 37.29 4.4 28.50 2.19 35.26 1.08
กราฟ