รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 38.64 29.29 36.93 21.43 31.57
2560 43.14 4.5 38.57 9.28 38.71 1.78 34.64 13.21 38.77 7.2
2561 54.02 10.88 30.42 -8.15 37.50 -1.21 36.25 1.61 39.55 0.77999999999999
2562 39.82 -14.2 22.14 -8.28 27.71 -9.79 29.29 -6.96 29.74 -9.81
กราฟ