รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 28.75 40.00 32.50 33.75 33.75
2560 38.96 10.21 30.00 -10 27.36 -5.14 24.64 -9.11 30.24 -3.51
2561 54.92 15.96 31.67 1.67 33.67 6.31 31.11 6.47 37.84 7.6
2562 49.47 -5.45 36.88 5.21 34.00 0.33 25.94 -5.17 36.57 -1.27
2563 53.55 4.08 30.00 -6.88 38.74 4.74 32.50 6.56 38.70 2.13
กราฟ