รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 52.50 60.00 26.50 27.50 41.63
2561 44.17 44.17 30.00 30 36.83 36.83 30.00 30 35.25 35.25
2562 51.75 7.58 25.00 -5 37.25 0.42 30.00 36.00 0.75
2563 50.75 -1 31.67 6.67 42.82 5.57 31.67 1.67 39.23 3.23
กราฟ