รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 56.39 39.29 39.79 29.29 41.19
2560 48.25 -8.14 40.00 0.71 42.83 3.04 29.58 0.29 40.17 -1.02
2561 55.56 7.31 46.25 6.25 41.25 -1.58 29.06 -0.52 43.03 2.86
2562 51.94 -3.62 25.00 -21.25 29.31 -11.94 25.63 -3.43 32.97 -10.06
กราฟ