รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.25 21.36 35.45 24.32 30.10
2560 34.23 -5.02 29.74 8.38 37.39 1.94 26.18 1.86 31.89 1.79
2561 47.27 13.04 26.33 -3.41 40.60 3.21 30.00 3.82 36.05 4.16
2562 36.63 -10.64 18.75 -7.58 31.75 -8.85 22.08 -7.92 27.30 -8.75
2563 58.00 21.37 30.00 11.25 37.19 5.44 46.88 24.8 43.02 15.72
กราฟ