รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.80 33.33 32.79 25.48 34.10
2560 36.51 -8.29 33.53 0.2 34.15 1.36 25.44 -0.039999999999999 32.41 -1.69
2561 45.36 8.85 29.00 -4.53 32.20 -1.95 27.38 1.94 33.49 1.08
2562 46.02 0.66 32.14 3.14 27.79 -4.41 21.96 -5.42 31.98 -1.51
2563 46.68 0.66 22.73 -9.41 36.19 8.4 30.45 8.49 34.01 2.03
กราฟ