รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 49.46 26.67 38.67 25.42 35.06
2560 33.71 -15.75 26.15 -0.52 31.62 -7.05 24.62 -0.8 29.03 -6.03
2561 32.22 -1.49 19.38 -6.77 24.63 -6.99 21.88 -2.74 24.53 -4.5
2562 30.55 -1.67 28.00 8.62 23.45 -1.18 26.00 4.12 27.00 2.47
กราฟ