รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 47.05 45.87 40.80 31.52 41.31
2560 37.01 -10.04 38.00 -7.87 31.07 -9.73 37.83 6.31 35.98 -5.33
2561 50.33 13.32 42.08 4.08 31.92 0.85 44.58 6.75 42.23 6.25
2562 48.96 -1.37 29.58 -12.5 27.38 -4.54 27.29 -17.29 33.30 -8.93
กราฟ