รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.96 39.29 39.64 27.14 39.26
2560 38.38 -12.58 35.00 -4.29 33.63 -6.01 29.38 2.24 34.10 -5.16
2561 26.75 -11.63 30.00 -5 40.50 6.87 27.50 -1.88 31.19 -2.91
2562 49.00 22.25 15.00 -15 21.00 -19.5 35.00 7.5 30.00 -1.19
กราฟ