รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 43.54 29.17 35.83 25.83 33.59
2560 43.59 0.050000000000004 25.63 -3.54 30.44 -5.39 25.94 0.11 31.40 -2.19
2561 35.69 -7.9 28.75 3.12 32.13 1.69 22.50 -3.44 29.77 -1.63
2562 39.83 4.14 25.00 -3.75 26.75 -5.38 24.17 1.67 28.94 -0.83
กราฟ