รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 40.60 24.29 31.43 26.43 30.69
2560 35.96 -4.64 28.10 3.81 33.93 2.5 26.31 -0.12 31.08 0.39
2561 37.58 1.62 25.94 -2.16 32.13 -1.8 27.27 0.96 30.73 -0.35
2562 41.29 3.71 25.71 -0.23 27.42 -4.71 29.52 2.25 30.99 0.26
กราฟ