รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.81 26.25 35.13 24.38 32.14
2560 35.69 -7.12 31.25 5 30.29 -4.84 21.04 -3.34 29.57 -2.57
2561 45.58 9.89 19.50 -11.75 31.20 0.91 26.75 5.71 30.76 1.19
2562 40.29 -5.29 22.22 2.72 31.07 -0.13 26.53 -0.22 30.03 -0.73
กราฟ