รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.86 28.33 36.67 26.94 34.45
2560 36.50 -9.36 27.22 -1.11 30.44 -6.23 27.50 0.56 30.42 -4.03
2561 50.06 13.56 22.50 -4.72 29.50 -0.94 31.25 3.75 33.33 2.91
2562 39.63 -10.43 31.88 9.38 26.88 -2.62 28.44 -2.81 31.71 -1.62
กราฟ