รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 41.34 30.45 38.55 23.86 33.55
2560 35.33 -6.01 31.67 1.22 30.00 -8.55 21.67 -2.19 29.67 -3.88
2561 52.10 16.77 29.00 -2.67 36.60 6.6 35.00 13.33 38.18 8.51
2562 42.82 -9.28 34.29 5.29 37.36 0.76 32.50 -2.5 36.74 -1.44
กราฟ