รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 43.40 34.00 38.90 26.00 35.58
2560 37.96 -5.44 29.17 -4.83 28.83 -10.07 25.83 -0.17 30.45 -5.13
2561 44.58 6.62 18.33 -10.84 32.67 3.84 35.00 9.17 32.65 2.2
2562 44.75 0.17 18.33 26.75 -5.92 30.83 -4.17 30.17 -2.48
กราฟ