รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.75 32.50 46.00 33.75 38.00
2560 50.06 10.31 40.00 7.5 32.25 -13.75 50.63 16.88 43.24 5.24
2561 40.58 -9.48 23.33 -16.67 41.00 8.75 31.67 -18.96 34.15 -9.09
2562 42.75 2.17 30.00 6.67 39.50 -1.5 32.50 0.83 36.19 2.04
กราฟ