รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 54.23 32.81 34.44 29.06 37.64
2560 45.98 -8.25 30.36 -2.45 35.96 1.52 27.86 -1.2 35.04 -2.6
2561 51.81 5.83 26.14 -4.22 37.07 1.11 28.86 1 35.97 0.93
2562 47.06 -4.75 28.24 2.1 29.35 -7.72 28.24 -0.62 33.22 -2.75
กราฟ