รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 60.15 37.69 44.77 32.88 43.87
2560 39.89 -20.26 32.50 -5.19 35.75 -9.02 29.38 -3.5 34.38 -9.49
2561 52.35 12.46 25.83 -6.67 36.17 0.42 26.67 -2.71 35.26 0.88
2562 43.38 -8.97 28.00 2.17 36.85 0.68 24.25 -2.42 33.12 -2.14
2563 69.70 26.32 32.00 4 42.54 5.69 35.00 10.75 44.81 11.69
กราฟ