รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 40.25 21.00 32.80 25.00 29.76
2560 37.29 -2.96 26.67 5.67 31.17 -1.63 23.75 -1.25 29.72 -0.040000000000003
2561 57.40 20.11 30.00 3.33 40.10 8.93 34.50 10.75 40.50 10.78
2562 30.38 -27.02 13.75 -16.25 29.63 -10.47 28.13 -6.37 25.47 -15.03
2563 50.44 20.06 20.00 6.25 29.75 0.12 27.50 -0.63 31.92 6.45
กราฟ