รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 43.43 30.50 35.75 29.75 34.86
2560 43.28 -0.15 30.00 -0.5 30.86 -4.89 23.89 -5.86 32.01 -2.85
2561 41.27 -2.01 21.90 -8.1 34.55 3.69 27.74 3.85 31.37 -0.64
2562 42.24 0.97 26.67 4.77 26.04 -8.51 25.83 -1.91 30.20 -1.17
2563 55.42 13.18 31.67 5 40.10 14.06 32.50 6.67 39.92 9.72
กราฟ