รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.30 43.00 39.30 34.00 40.40
2561 61.00 61 30.00 30 40.00 40 40.00 40 42.75 42.75
2562 37.75 -23.25 28.33 -1.67 18.50 -21.5 23.33 -16.67 26.98 -15.77
กราฟ