รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 31.25 25.00 47.50 17.50 30.31
2560 28.94 -2.31 27.50 2.5 29.75 -17.75 13.75 -3.75 24.99 -5.32
2561 51.63 22.69 20.00 -7.5 39.25 9.5 23.75 10 33.66 8.67
กราฟ