รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 57.41 40.63 38.81 21.25 39.53
2560 38.03 -19.38 26.25 -14.38 30.06 -8.75 22.81 1.56 29.29 -10.24
2561 36.00 -2.03 14.00 -12.25 31.40 1.34 27.50 4.69 27.23 -2.06
2562 31.17 -4.83 20.56 6.56 25.61 -5.79 26.11 -1.39 25.86 -1.37
กราฟ