รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 48.61 28.70 36.02 28.04 35.34
2560 38.03 -10.58 23.53 -5.17 35.91 -0.11000000000001 27.50 -0.54 31.24 -4.1
2561 46.68 8.65 20.88 -2.65 29.65 -6.26 25.88 -1.62 30.77 -0.47
2562 41.35 -5.33 26.18 5.3 28.31 -1.34 24.12 -1.76 29.99 -0.78
2563 57.25 15.9 25.00 -1.18 28.70 0.39 38.33 14.21 37.32 7.33
กราฟ