รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.89 36.25 44.16 28.44 38.94
2560 33.55 -13.34 26.36 -9.89 38.59 -5.57 28.41 -0.030000000000001 31.73 -7.21
2561 46.80 13.25 27.00 0.64 34.50 -4.09 30.50 2.09 34.70 2.97
2562 48.50 1.7 25.71 -1.29 37.39 2.89 30.00 -0.5 35.40 0.7
กราฟ