รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 29.50 20.00 28.33 25.00 25.71
2560 47.58 18.08 36.67 16.67 32.50 4.17 26.67 1.67 35.86 10.15
2561 30.00 -17.58 20.00 -16.67 29.00 -3.5 25.00 -1.67 26.00 -9.86
2562 43.50 13.5 40.00 20 30.25 1.25 30.00 5 35.94 9.94
2563 64.75 21.25 40.00 41.15 10.9 25.00 -5 42.73 6.79
กราฟ