รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.65 48.00 39.60 25.00 39.56
2560 39.45 -6.2 36.00 -12 40.20 0.6 28.00 3 35.91 -3.65
2561 40.75 1.3 20.00 -16 34.90 -5.3 25.50 -2.5 30.29 -5.62
2562 40.56 -0.19 32.50 12.5 29.25 -5.65 22.50 -3 31.20 0.91
กราฟ