รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.53 43.89 40.22 23.89 40.88
2560 49.14 -6.39 36.82 -7.07 31.73 -8.49 31.59 7.7 37.32 -3.56
2561 50.59 1.45 32.14 -4.68 34.07 2.34 33.04 1.45 37.46 0.14
2562 47.29 -3.3 28.33 -3.81 33.96 -0.11 38.33 5.29 36.98 -0.48
กราฟ