รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 49.00 30.71 38.24 31.90 37.46
2560 40.64 -8.36 31.13 0.42 38.11 -0.13 29.76 -2.14 34.91 -2.55
2561 48.55 7.91 30.88 -0.25 35.56 -2.55 36.32 6.56 37.83 2.92
2562 39.47 -9.08 23.16 -7.72 27.51 -8.05 28.03 -8.29 29.54 -8.29
2563 43.98 4.51 20.00 -3.16 32.15 4.64 32.32 4.29 32.11 2.57
กราฟ