รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.70 54.00 37.40 28.00 41.03
2560 48.50 3.8 32.50 -21.5 43.50 6.1 15.00 -13 34.88 -6.15
2561 55.33 6.83 60.00 27.5 50.50 7 30.00 15 48.96 14.08
2562 56.38 1.05 55.00 -5 34.25 -16.25 33.75 3.75 44.85 -4.11
2563 67.46 11.08 39.17 -15.83 45.78 11.53 32.08 -1.67 46.12 1.27
กราฟ