รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 34.08 35.00 37.08 26.25 33.10
2560 41.67 7.59 28.33 -6.67 29.42 -7.66 26.67 0.42 31.52 -1.58
2561 46.95 5.28 31.00 2.67 31.90 2.48 26.00 -0.67 33.96 2.44
2562 38.05 -8.9 25.91 -5.09 26.25 -5.65 24.77 -1.23 28.75 -5.21
กราฟ