รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.89 35.17 47.79 24.29 40.79
2560 49.30 -6.59 30.00 -5.17 39.50 -8.29 27.00 2.71 36.45 -4.34
2561 56.33 7.03 34.44 4.44 35.78 -3.72 34.17 7.17 40.18 3.73
2562 70.75 14.42 45.00 10.56 58.25 22.47 42.50 8.33 54.13 13.95
2563 62.75 -8 32.50 -12.5 31.00 -27.25 40.00 -2.5 41.56 -12.57
กราฟ