รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 47.96 33.93 34.07 28.57 36.13
2560 28.25 -19.71 32.50 -1.43 29.25 -4.82 18.75 -9.82 27.19 -8.94
2561 44.88 16.63 30.28 -2.22 35.97 6.72 28.47 9.72 34.90 7.71
2562 39.20 -5.68 25.91 -4.37 30.41 -5.56 28.41 -0.059999999999999 30.98 -3.92
กราฟ