โรงเรียนบ้านลาดค้อ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 20 ม.ค.2564 /กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010006
PERCODE 6 หลัก520069
กระทรวง 10 หลัก1042520069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาดค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)banladkor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านลาดค้อ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870224
อีเมล์แอดเดรสladkor@loei1.go.th
เว็บไซต์ladkor.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5755348
Longitude
101.5839635
นาย ประจักษ์ จันโท
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อมรรัตน์ แสนพันธ์ศิริ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
10 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
13 โรงเรียนสีเขียว 1 รร.
16 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 1 รร.
17 โรงเรียนสีขาว 1 รร.
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
7 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
9 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.