โรงเรียนบ้านวังขาม /กลุ่มคุณภาพท่าลี่
กลุ่มคุณภาพท่าลี่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก42010265
PERCODE 6 หลัก520243
กระทรวง 10 หลัก1042520243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขาม
ชื่อ (อังกฤษ)banwangkham
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขาม
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสwangkham@loei1.go.th
เว็บไซต์wangkham.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5495209
Longitude
101.4248657
นาย อนุชาติ อาคะนัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุทธิพงษ์ พรเบี้ยว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญศิริญญ์ สุกาศ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
10 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
13 โรงเรียนสีเขียว 1 รร.
16 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 1 รร.
17 โรงเรียนสีขาว 1 รร.
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
7 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
9 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
dte-003 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 1 รร.