#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน

ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาย ธีระยุทธ จันทร์คามคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
http://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก