ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านกำพี้

กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100075200701042520070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกำพี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankhumpee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านกำพี้
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0912062493khumpee@loei1.go.thkhumpee.loei1.go.th
Latitude
17.57211204
Longitude
101.5914804

4

เพศชาย 2 /50%
เพศหญิง 2 /50%
ตำแหน่ง
ครู2 /33%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)1 /17%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /17%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /17%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)1 /17%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ2 /33%
ไม่มีวิทยฐานะ2 /33%
1 /17%
1 /17%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท2 /33%
ปริญญาตรี1 /17%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /17%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /17%
1 /17%
นาย ไกรยุทธ พั้วสุข
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว วิชชุดา พั้วสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย ธีรพงศ์ กงภูธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นางสาว สมัชญา ผิวแดง
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว ทิพรส เสนานุช
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นาย พิทักษ์ ขันทะคีรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าอนุปริญญา
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 ศูนย์ USO NET (สนง.กสทช.) Zoon C 10 รร. อาคาร USO NET
13 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2557 77 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ